Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím, kterým je:

Obchodní jméno: MH & CL s.r.o.

Adresa: Matičné námestie 1696, 022 01 Čadca

Adresa provozovny NAJPROTEIN: Matičné námestie 1696, 022 01 Čadca

IČO: 48 110 639

DIČ: 2120050174

IČ DPH: CZ684227914


zápis v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, Vložka č. 63565 / L "

Email: info@najprotein.sk

Mobil: +421 904 975 347

Bankovní spojení: 4861017339/0800

(Dále také jako "prodávající")

a kupujícím, jejímž předmětem je koupě zboží (sportovní potřeby a výživa pro sportovce) na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího www.najprotein.cz (dále jen "eshop").


Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky se budou vztahovat na kupní smlouvu uzavřenou v eshopu, který provozuje prodávající, na jejímž základě vzniká prodávajícímu závazek dodat kupujícímu objednané zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží a kupujícímu závazek objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu způsobem uvedeným ve VOP (dále jen "kupní smlouva") a na všechny právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.


Definice: "externě skladem"

- zboží, který je označené jako externě skladem je skladem u výrobce, případně u výhradního distributora. Dodací doba je 2-3 dny.


I.Objednávka

1.Kupujúci uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu na základě objednávky.

2. Kupující je povinen při objednávce zboží prostřednictvím eshopu nebo emailu nebo registrovaní v eshopu poskytnout prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle článku XII. VOP.

3.Objednávka se považuje za návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy, pokud obsahuje:

-Identifikace kupujícího:

-fyzická osoba nepodnikatel: jméno a příjmení, poštovní (tj dodací) a fakturační adresu;

-fyzická osoba - podnikatel: obchodní jméno, místo podnikání, IČO nebo jiné číslo příslušného zápisu do rejstříku, DIČ, pokud je kupující plátcem DPH,

-právnická osoba: obchodní jméno, sídlo, IČO, daňové identifikační číslo, DIČ, pokud je kupující plátcem DPH,

-telefonický kontakt,

-emailový kontakt,

-název zboží uvedením druhového a typového označení,

-počet objednávaných kusů,

-způsob platby,

-způsob dodání,

-Datum vystavení (objednávka prostřednictvím eshopu tyto podmínky splňuje automaticky).

4. Před odesláním objednávky prodávajícímu prostřednictvím eshopu nebo emailu je kupující povinen zkontrolovat všechny v ní uvedené údaje. Kupující odpovídá za pravdivost a úplnost údajů uvedených v objednávce.

5.Kupujúci má právo objednat zboží u prodávajícího prostřednictvím:

a) objednávkového formuláře elektronického obchodu vyplněného a odeslaného kupujícím nebo

b) e-mailové zprávy na e-mailovou adresu prodávajícího uvedenou ve VOP,

c) telefonické objednávky.

6.V případě je kupujícím spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění této smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání (dále jen "spotřebitel"), půjde o návrh na uzavření kupní smlouvy uzavřené na dálku podle zákona č. 102/2014 Sb. o ve znění pozdějších předpisů.

7.Dostupnosť nabízeného zboží je vyjádřena v elektronickém obchodu slovem "skladem", uvedením data, od kterého bude dostupný nebo slovem "na poptávku". Pokud údaj o dostupnosti zboží není uveden, prodávající oznámí kupujícímu dostupnost zboží telefonicky nebo e-mailovém na základě poptávky před odesláním objednávky. Pokud je u zboží, které není k dispozici skladem, uvedená cena, tato cena je pouze informativní a může se lišit od kupní ceny. Kupující je povinen zadat prodávajícímu při nedostupném zboží poptávka, na základě kterého mu bude prodávajícím sdělena konkrétní kupní cena zboží.

8.Kupujúci odesláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl, porozuměl jim a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

9.Po odeslání objednávky resp. po jejím oznámení telefonicky bude kupujícímu doručeno na jeho emailovou adresu potvrzení o odeslání objednávky s příslušným číslem objednávky a údaji odpovídajícími odeslané objednávce, označené jako "Objednávka č. ... ".


II.Uzavření kupní smlouvy

1.Po doručení objednávky prodávajícímu bude tato objednávka zpracována prodávajícím. Po zpracování - to jest ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží prodávající odešle kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy, označené jako "Potvrzení objednávky č. ... "na jím určenou emailovou adresu, které bude obsahovat číslo objednávky, ostatní údaje objednávky kupujícího a v případě, že je kupujícím spotřebitel, i údaje podle čl. V bod 18 VOP.

2.Spracovanie objednávky kupujícího probíhá v pracovní dny.

3.Momentom doručení potvrzení objednávky kupujícímu dojde k uzavření kupní smlouvy.


III.Stornování objednávky

1.Kupujúci má právo zrušit objednávku ještě předtím, než bude doručena prodávajícímu. Kupující má právo odvolat objednávku ve lhůtě do 24 hodin po doručení objednávky prodávajícímu, pokud odvolání objednávky doručí prodávajícímu dříve, než prodávající doručí kupujícímu "Potvrzení o uzavření kupní smlouvy".

2. Kupující je povinen uvést v zrušení / odvolání objednávky obsahové náležitosti objednávky dle článku I. bod 3 VOP. V případě, že kupující poskytl prodávajícímu jakékoliv plnění, prodávající je povinen vrátit toto plnění ve lhůtě 14 dnů ode dne stornování objednávky bezhotovostním převodem na účet kupujícího, pokud si strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.

3.V případě prodávající při zpracování objednávky zjistí, že nebude schopen dodat kupujícímu zboží ve lhůtě nebo v určený den, který je pro kupujícího zvlášť důležitý, prodávající informuje kupujícího emailem o možné dodací lhůtě zboží a současně stornuje jeho objednávku. V případě, že kupující poskytl prodávajícímu jakékoliv plnění, prodávající je povinen vrátit toto plnění nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne stornování objednávky bezhotovostním převodem na účet kupujícího, pokud si strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.


IV.Nabytí vlastnického práva ke zboží

1.Vlastníctvo k objednanému zboží nabývá kupující převzetím věci v místě dodání jím určeném. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží, včetně užitků přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnictví.

2.Predávajúci nenese odpovědnost za opožděné doručení zboží způsobené nesprávně uvedenou adresou kupujícího.


V.Dodání zboží

1.Predávajúci je povinen dodat kupujícímu zboží v objednaném množství, jakosti a provedení a musí jej zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem aby předešel jeho poškození.

2.Pokud má prodávající podle smlouvy odeslat zboží, může tak učinit s podmínkou, že zboží nebo doklady umožňující nakládání se zbožím se předají kupujícímu pouze po zaplacení kupní ceny.

3.Kupujúci nese náklady spojené s dodáním zboží.

4.Kupujúci je oprávněn určit v objednávce způsob dodání zboží:

a) odesláním zboží prostřednictvím kurýrní služby GLS Slovakia (dále také "dopravce")

b) předáním v provozovně prodávajícího (dále také "osobní odběr")

5.Ku kupní ceně zboží, jehož kupní cena nepřesáhne 2600 Kč, bude připočítán v případě dodání zboží dopravcem poplatek za dodání zboží ve výši 110 Kč včetně DPH. V případě zboží, jehož kupní cena přesáhne 2600 Kč, je dodání zboží bezplatné.

6.Predávajúci zasláním e-mailové zprávy nebo SMS oznámí kupujícímu, že objednané zboží odeslal na adresu uvedenou kupujícím resp. že objednané zboží si kupující může vyzvednout v místě osobního odběru od určeného dne.

7.Tovar dodaný odesláním prostřednictvím dopravce je expedováno každý pracovní den. V případě odeslání zboží poštou nebo kurýrní službou je třeba zohlednit 1 - 3 pracovní dny připadající na doručení zboží.

8.Pokud prodávající dodává zboží kupujícímu odesláním prostřednictvím dopravce na místo určené kupujícím, kupující je povinen převzít věc při dodání osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, která může zastoupit kupujícího na základě zákona nebo prostřednictvím plné moci pro případ nepřítomnosti na převzetí zboží v místě dodání (dále jen "zástupce") a písemně potvrdit dopravci převzetí zboží na dodacím listu. Pokud bude nutné dodání zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady takto vzniklé hradí kupující.

9.V případech dodání prostřednictvím osobního odběru zboží je kupující povinen převzít věc při prodeji v provozovně prodávajícího osobně nebo prostřednictvím zástupce.

10.Tovar se považuje za dodané okamžikem převzetí zboží kupujícím resp. jeho zástupcem na adrese uvedené v objednávce.

11.Tovar se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jeho zástupce s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se:

-zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,

-dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

-zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

12.Predávajúci je povinen dodat zboží kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud před uzavřením smlouvy kupující prodávajícího výslovně informoval o tom, že dodání zboží ve stanovené lhůtě nebo v určený den je pro kupujícího zvláště důležité, prodávající je povinen dodat zboží ve stanovené lhůtě.

13.Pokud kupující nepřevezme zboží v místě jím určeném, prodávající je oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 8% z ceny dopravy za každý započatý den uskladnění.

14.Pokiaľ prodávající nemůže odeslat zboží z důvodů na straně dodavatele jako osoby, od níž zboží kupuje, prodávající je povinen kupujícího neprodleně informovat o této skutečnosti zasláním e-mailové zprávy nebo SMS.

15.Kupujúci je povinen zkontrolovat zboží i jeho obal před jeho převzetím. Pokud kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a v jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží, je kupující povinen uvést povahu a rozsah poškození do dodacího listu, jehož správnost potvrdí dopravce. Poškození zboží není důvodem k odmítnutí převzetí zboží kupujícím, je však důvodem k uplatnění reklamaci vady zboží.

16.Predávajúci je povinen vydat kupujícímu doklad o koupi zboží, ve kterém je uvedeno:

a) obchodní jméno a sídlo prodávajícího,

b) adresa zařízení

c) datum prodeje,

d) název a množství zboží,

e) cena jednotlivého zboží a celková cena, kterou spotřebitel zaplatil,

f) při prodeji zboží s následnou dodávkou adresa místo určení, datum a čas dodávky.

17.Doklad o koupi zboží podle bodu 16 (faktura nebo příjmový pokladní doklad) zašle prodávající kupujícímu spolu s odesílaným zbožím.

18.Predávajúci zašle kupujícímu po uzavření kupní smlouvy emailem zároveň potvrzení objednávky, které bude v případě, že je kupujícím spotřebitel, obsahovat náležitosti podle § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb. Informace o vlastnostech prodávaného zboží, o způsobu použití, montáže a údržby zboží a o nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití, montáže nebo údržby, o podmínkách uchovávání a skladování bude obsažena v přiloženém písemném návodu. Náležitosti podle § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb. budou, kromě návodu, obsažené ve VOP, které budou připojeny emailu označeného jako Potvrzení objednávky.

19.Poistenie zboží, jehož kupní cena nepřesáhne 99 €, je zahrnuto v ceně poplatku za dodání zboží dopravcem. Pojištění zboží, jehož kupní cena přesáhne 99 €, je zahrnuto v kupní ceně zboží.


VI.Kupní cena, platební podmínky

1.Kupujúci je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za objednané zboží, uvedenou u každého zboží nabízeném v eshopu včetně nákladů na dodání zboží podle těchto VOP. Kupní cena a náklady s dodáním zboží jsou uvedeny včetně příslušné daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH").

2.Predávajúci má právo požadovat od kupujícího zaplacení 100% kupní ceny před dodáním zboží, pokud je nutné objednané zboží nejdříve objednat od třetí osoby nebo pokud se objednané zboží dodává odesláním prostřednictvím dopravce a kupující nepožádá o zaplacení kupní ceny formou dobírky.

3.Kupujúci má v objednávce právo volby způsobu úhrady kupní ceny po potvrzení objednávky formou:

-v hotovosti při převzetí zboží doručovaného dopravcem na dobírku,

-bezhotovostným převodem na účet prodávajícího,

-hotovostne při převzetí zboží v provozovně prodávajícího.

4.Pokud kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena včetně poplatků připsána na účet prodávajícího; kupující je zároveň povinen uvést správný variabilní symbol platby, kterým je číslo objednávky nebo jiné číslo uvedené v potvrzení objednávky prodávajícím.

5.Všechny akce a slevy na nabízené zboží jsou platné do vyprodání zásob, pokud při konkrétním zboží není uvedeno jinak. Akce a slevy nejsou vzájemně kombinovatelné, pokud prodávající neurčí jinak. Prodávající může vytvořit systém slev pro kupující, kteří splní prodávajícím stanovené podmínky; podmínky získání slev a možnosti uplatnění těchto slev stanoví prodávající ve zvláštních obchodních podmínkách, které zveřejní na internetové stránce elektronického obchodu a které se v rozsahu svých ustanovení budou měnit tyto VOP.


VII.Odpovědnost za vady zboží a záruka

1.Predávajúci odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).

2.Predávajúci neodpovídá za vady zboží, na které kupujícího výslovně upozornil.

3.Záručná doba je 24 měsíců. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

4.Při věcech prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

5.Záručné doby začínají běžet od převzetí věci kupujícím.

6.Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.

7.Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, uplatněna v záruční době.

8.Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

9.Ak dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

10.Predávajúci neodpovídá za vady způsobené:

a) mechanickým poškozením v důsledku nesprávného zacházení resp. zacházením v rozporu s návodem k užívání,

b) výběrem nesprávné velikosti oblečení,

c) běžným opotřebením,

d) zásahem nepovolané osoby včetně uživatele, případně jiným neodborným zásahem,

e) omylem kupujícího, vztahujícím se na vlastnosti zboží, které předpokládal z fotografií nabízeného zboží elektronickém obchodu při objednávání zboží,

f) změnou spotřebním materiálu,

g) v důsledku opravy provedené neautorizovanou osobou (zboží)


VIII.Reklamace zboží

1.Reklamáciou se rozumí uplatnění odpovědnosti za vadytovaru kupujícím.

2.Predávajúci je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

3.V případě reklamace:

3.1.ak jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo:

-Aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit,

-namiesto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

Jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, kupující má právo:

Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje zpravidla taková vada, která se vyskytla po jejím alespoň dvou předchozích opravách. O stejnou vadu však nejde, jestliže se po předchozí opravě objeví jiná vada, která ještě nebyla reklamovaná. Za větší počet vad se považuje, jestliže zboží má současně nejméně tři odstranitelné vady, přičemž každá z těchto vad brání řádnému užívání zboží.

3.2.ak jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo:

V případě jiné neodstranitelné vady má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

4.Na základě rozhodnutí kupujícího, které z těchto práv uplatňuje, je prodávající povinen určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

5.Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

6.Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nový výrobek.

7.Pokud je kupujícím spotřebitel a reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady spojené s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

8.Pokud je kupujícím spotřebitel a reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících od koupě a prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud je zboží zasláno na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.


IX.Odstoupení od smlouvy

1.Pokud je kupujícím spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží z kupní smlouvy i bez uvedení důvodu.

2.Pokud je kupujícím spotřebitel, má právo odstoupit od smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy, to jest před momentem převzetí zboží.

3.Pokud prodávající nesplní povinnost dodat objednané zboží ve lhůtě 30 dnů a nedodá zboží ani v dodatečné přiměřené lhůtě nebo kupujícím vymienenej stanovené lhůtě dle čl. V bod 12 VOP.

4.Kupujúci může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy o prodávajícího v listinné podobě doručením odstoupení na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči, např. faxem nebo emailem (dále jen "oznámení o odstoupení od smlouvy").

5.Pokud je kupujícím spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy podle přílohy č. 3 zákona č. 102/2014 CFU

VZOROVÝ FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(Vyplňte a zašlete tento formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Obchodní jméno: MH & CL s.r.o.

Adresa: Matičné námestie 1696, 022 01 Čadca

Adresa provozovny: Matičné námestie 1696, 022 01 Čadca

IČO: 48 110 639

DIČ: 2120050174

Email: info@najprotein.sk

Telefonní číslo / faxové číslo: ....................................

Mobil: ................................................ ..

Číslo účtu: 4861017339/0800

- Tímto oznamuji / oznamujeme *, že odstupuji / odstupujeme * od smlouvy na toto zboží / od smlouvy o poskytnutí této služby *: ..............

- Datum objednání / datum obdržení * ..............

- Jméno a příjmení spotřebitele / spotřebitelů * ..............

- Adresa spotřebitele / spotřebitelů * ..............

- Podpis spotřebitele / spotřebitelů * (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) ..............

- Datum ..............

* Nehodící se škrtněte.

6.Lehota na odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty.

7. Prodávající je povinen:

-bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků,

-Zpět spotřebiteli platby stejným způsobem, jaký použil spotřebitel při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím spotřebiteli nebudou účtovány žádné další poplatky.

8.Predávajúci není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.

9.Při odstoupení od smlouvy prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

10. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy bez uvedení důvodu, nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu a náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

11.Spotrebiteľ je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

12.Spotrebiteľ nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

-prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího,

-prodej zboží podléhající rychlému snížení jakosti nebo zkáze.

13.Spotrebiteľ odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží.

14.Predávajúci je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě:

- vypredania zásob,

- nedostupnosti zboží,

- vyšší moci,

- nedodania zboží kupujícímu ve lhůtě podle těchto VOP nebo v dohodnuté ceně,

- omeškania kupujícího s převzetím zboží trvajícího více než 30 dní podle čl. V bod 12 VOP.

15.V případě odstoupení od kupní smlouvy v případě prodlení kupujícího s převzetím zboží trvajícího více než 30 dní podle čl. V bod 12 VOP má prodávající právo na náhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s nabytím a dodáním zboží kupujícímu včetně poplatku za uskladnění. Tyto náklady si může prodávající jednostranně započíst na již zaplacenou kupní cenu resp. zálohu na její zaplacení. Zbytek kupní ceny je prodávající povinen vrátit kupujícímu ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostním převodem na účet kupujícího, pokud si strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.

16.Predávajúci je povinen odstoupení od kupní smlouvy neprodleně doručit kupujícímu a vrátit mu již zaplacenou zálohu nebo kupní cenu za objednané zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím, pokud se strany nedohodnou na jiném způsobu vrácení kupní ceny. Odstoupením od kupní smlouvy nezaniká právo prodávajícího na náhradu škody vůči kupujícímu za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, publikovanými ve Sbírce zákonů ČR.


X.Doba trvání smlouvy

1.Kúpna smlouva se uzavírá na dobu určitou, to jest do momentu:

-splnenia závazku prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží a současně

-splnenia závazku kupujícího objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu,

přičemž smlouva zaniká momentem splnění pozdějšího z uvedených závazků.


XI.Orgán dozoru

1.Orgánom dozoru je:

Inspektorát SOI pro Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č .: 041/7632 130

fax č .: 041/7632 139


XII.Souhlas s poskytnutím osobních údajů

1.Predávajúci a kupující se dohodli, že kupující objednávkou dobrovolně poskytuje osobní údaje prodávajícímu a souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v registračním formuláři v informačních systémech prodávajícího ve smyslu zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů.

Kupující souhlasí, aby prodávající uchovává jeho osobní údaje, které uvedl v objednávce a které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech, a to za účelem uzavření a plnění smlouvy na základě VOP na dobu nezbytnou k plnění smlouvy a plnění povinností prodávajícího i na účel zasílání informačních a propagačních materiálů (dále také "newsletter") podle obecně závazných právních předpisů. Prodávající se zavazuje, že poskytnuté údaje nebudou zveřejněny, zpřístupněny ani poskytnuty třetí straně.

Ve smyslu ustanovení § 28 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů má kupující právo na základě písemné žádosti (i) požadovat potvrzení, zda jsou nebo nejsou jeho osobní údaje zpracovávané, (ii) ve všeobecně srozumitelné formě požadovat informace o zpracovávání jeho osobních údajů v informačním systému, (iii) požadovat informace o zdroji, z něhož prodávající získal osobní údaje kupujícího na zpracování, (iv) požadovat seznam osobních údajů kupujícího, které jsou předmětem zpracování, (v) požadovat opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, (vi ) požadovat likvidaci svých osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil a (vii) právo nesouhlasit se zpracováváním / využívání / poskytování svých osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu.


XIII.Závěrečné ustanovení

1.Predávajúci si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP kromě případu uzavření kupní smlouvy se spotřebitelem. Povinnost písemného oznámení změny těchto VOP je splněna jejím zveřejněním na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

2.Zmluvné strany se dohodly, že komunikace mezi nimi včetně změn uzavřené kupní smlouvy bude prováděna e-mailem prostřednictvím e-mailové adresy prodávajícího uvedené v těchto VOP a e-mailové adresy kupujícího uvedené v objednávce, pokud tyto VOP neumožňují i jinou formu komunikace. E-mailové zprávy zaslané nebo doručené na jiné e-mailové adresy nevyvolávají zamýšlené právní účinky, pokud se strany nedohodnou jinak. Všechny úkony podle této smlouvy se uskutečňují v slovenském jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.Tieto VOP nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách elektronického obchodu a účinnosti vůči kupujícímu okamžikem odeslání objednávky prodávajícímu.

4.Kupujúci má právo požádat před odesláním objednávky o zasílání informačních letáků a reklamních emailů a textové zprávy (SMS) od prodávajícího, přičemž jejich zasílání může být kdykoliv kupujícím zrušeno zasláním emailu na adresu prodávajícího.

5.Kupujúci má právo kdykoliv zrušit svou registraci v elektronickém obchodu, a to zasláním emailu s žádostí o zrušení registrace na adresu prodávajícího nebo písemnou žádostí na adresu prodávajícího.

6.V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

7.Na vztahy neupravené těmito VOP se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku v případě, že kupujícím je podnikatel a občanského zákoníku, zákona č. 102/2014 Sb. a zákona č. 22/2004 Sb., Zákona č. 250/2007 Sb., Zákona č. 122/2013 CFU, pokud je kupujícím spotřebitel.

8.Akékoľvek spory, vyplývající z kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím budou předmětem občanského soudního řízení ve smyslu zákona č. 99/1963 Sb.